Demokrati, mångfald och jämställdhet

Vi vill..
– Ha ett medborgarkontor/service i Alfta
– Fortsätta utveckla ungdoms- och medborgarinflytandet
– Prioritera kvinnors möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden
– Kartlägga flickors fritidsaktiviteter och ha ett genusperspektiv på resurserna som satsas
– Förbättra kommuninformationen till medborgarna

Demokrati kan man aldrig ta för givet. Det är en ren folkhälsofråga att människor känner att de har inflytande över de beslut som påverkar deras liv. Medborgarinflytande kan man arbeta med på många olika sätt som e-petitioner, dvs digitala medborgarförslag, samt olika former av möten. Om unga människor känner att de blir lyssnade på ökar chansen att de i framtiden engagerar sig i samhällsfrågor.
Informationen från kommunen behöver göras mer synlig och regelbundna möten mellan politiker och kommunens invånare kan öka förståelsen för de beslut som fattas eller göra besluten bättre anpassade.

Eftersom kommunhuset finns i Edsbyn behöver vi utöka kommunservicen för båda tätorterna. Ett medborgarkontor med information och myndighetsnärvaro skulle förbättra servicen för de som bor i Alfta.

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda land har vi ändå mycket att göra. Kvinnor har fortfarande svårare att komma ut på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Pojkars idrott och aktiviteter ges ofta både mer tid och resurser. För att komma tillrätta med detta måste man arbeta strategiskt och uthålligt. Kartläggningar och genusperspektiv är ett bra sätt att skaffa sig kunskap och bli medveten om hur det förhåller sig.

facebook Twitter Email